Congratulations to the fellow parents who will be the 9th committee members of LKKB PAT (2021-2023):

Date: 23/06/2021

Congratulations to the fellow parents who will be the 9th committee members of PAT in our school (2021-2023):

     

1.

Miss Huang xiaoling

  
2.

Miss Lau Ka Man

   
3.

Miss Wong Nga Lai ,Jojo

   
4.

Miss Sze Pik Yin

       
5.

Miss Nie Gui Zhi

    
6.

Miss Lu Chunhua

  
7.

Miss Yan Dan

    
8.

Miss Chen Lanxiang (Alternate candidate)

Top