Scratch 編程故事比賽

日期: 24/09/2019

NameAward
Lau Ka Fung Certificate of Excellence
Liu Miu Certificate of Excellence
Gu RuiTong Certificate of Merit
Lai Yat Laam Certificate of Merit
Teng Hung Li Certificate of Merit
Zhou Kexin Angel Certificate of Merit
Liang Ziyu Certificate of Merit
Chan Ho Hin Certificate of Participation
Wen Chun Fai, Fred Certificate of Participation
Tang Cheuk Kiu Certificate of Participation
Top